1. Voor zover hierna niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Spel- en Wedstrijdreglement van de FMJD van toepassing.

2. Er wordt in het BaarnOpen gespeeld volgens het Zwitsers systeem op rating, waarbij ieder zeven ronden speelt in de looptijd van het toernooi.

3. Het speeltempo in het BaarnOpen bedraagt, volgens het Fischer-systeem, 60 minuten plus 30 seconden per zet.

4. De Kndb-rating per 1 juli 2022 is van toepassing en wordt gebruikt bij de loting van de eerste ronde.

5. Ten teken van het begin van de partij wordt de klok van de witspeler in alle gevallen in werking gesteld. Als de zwartspeler niet aanwezig is, heeft de witspeler het recht om direct de klok in te drukken zonder een zet gedaan te hebben.

6. Indien een speler een half uur na aanvang van de partij nog niet aanwezig is, wordt de partij voor hem/haar verloren verklaar, tenzij door de arbiter anders bepaald.

7. In het Baarn Open is iedere speler verplicht tijdens de partij de zetten -zowel zijn/haar eigen zetten als de zetten van de tegenstander- zet voor zet te noteren op een notatiebiljet. De notatieplicht geldt gedurende de hele partij. Het notatiebiljet moet duidelijk zichtbaar op tafel liggen en voor de arbiter te allen tijde te raadplegen zijn.

8. De spelers noteren in duplo. Het origineel van de notatie moet door iedere speler -voorzien van uitslag, ronde,  eigen handtekening en handtekening van tegenstander en met vermelding van de resterende speeltijden- direct na afloop van de partij aan de arbiter worden overhandigd.

Spelers kunnen om medische gronden vrijgesteld worden door de arbiter van genoemde notatieplicht.

9. Als een speler een onreglementaire zet doet, heeft zijn tegenstander het recht om de zet te accepteren of ook om onmiddellijk de klok weer in te drukken en om correctie te vragen. Daarnaast mag de tegenstander er ook voor kiezen om de klok stil te zetten en de hulp van de arbiter in te roepen. In dat geval mag er niet meer gezet worden totdat de arbiter besloten heeft wat te doen. De arbiter kan de speler die de onreglementaire zet speelde bestraffen met het verminderen van zijn bedenktijd met minstens 1 minuut en de tegenstander wat extra tijd geven van enkele minuten omdat zijn concentratie is verstoord door de onreglementaire zet.

10. In het BaarnOpen  worden aan de winnaar twee punten toegekend. Bij remise krijgen beide spelers één punt. Aan de verliezer worden geen punten toegekend.

11. Een partij waarin remise wordt overeengekomen vóór dat wederzijds veertig zetten zijn gedaan, wordt voor beide spelers verloren verklaard. 0-0 dus.
Ook als beide spelers binnen een uur remise overeenkomen is de uitslag 0-0.

12. Elke deelnemer heeft het recht op een half uur pauze tussen de twee partijen op dezelfde dag.

13. Het afbreken van de partij is niet toegestaan.

14. De titel Kampioen(e) BaarnOpen 2023 wordt toegekend aan de speler die het hoogste aantal punten behaalt.

15. De eindstand van het BaarnOpen wordt bepaald op volgorde van het aantal behaalde wedstrijdpunten. Diegene die het hoogste aantal haalt, is de winnaar. Zijn er spelers gelijk geëindigd, dan wordt de volgorde bepaald op basis van de hoogste gemiddelde tegenstanderrating.

16. Met nadruk wordt erop gewezen dat de aanwijzingen van de arbiter strikt moeten worden opgevolgd. Het hinderen of afleiden van de andere spelers kan bestraft worden en kan zelfs het verlies van de partij tot gevolg hebben. Bovendien worden alle spelers geacht zich professioneel en sportief op te stellen.

17. Het is verboden tijdens de partij gebruik te maken van de mobiele telefoon of andere elektronische hulpmiddelen waarmee fraude zou kunnen worden gepleegd. Tijdens de partij moet de mobiele telefoon uit staan. In uitzonderlijke gevallen als een speler, bijvoorbeeld in verband met ernstige omstandigheden thuis, bereikbaar moet zijn, moet dat voor de partij worden gemeld aan de arbiter. 

18. Als iemand recht heeft op meerdere prijzen volgens het algemeen klassement, het ratingklassement, het jeugdklassement, het damesklassement en het seniorenklassement 60+, dan krijgt hij alleen de hoogste prijs uitbetaald. De andere prijs komt toe aan de eerstvolgende in het klassement met uitzondering van de combinatieprijs en rondeprijs. De prijs is dan voor degene met de laagste rating.

19. In gevallen waarin deze wedstrijdbepalingen niet voorzien beslist de hoofdarbiter in overleg met het organisatie-comité.


Aansprakelijkheid

De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten wegens ziekte of ongevallen die zich tijdens het toernooi in of rond de speelzaal voordoen, en ook voor het zoekraken of op andere wijze verloren gaan van meegebrachte goederen. Deelname is op eigen risico. 

Prijsuitreiking

Indien men een prijs heeft gewonnen en niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking, dan vervalt de prijs.

Foto’s en video’s

Tijdens het toernooi worden er foto’s en video’s gemaakt. Deze zullen we eventueel op de site en/of in de media gaan plaatsen. De organisatie verwacht dat iedereen, door deel te nemen aan het toernooi, akkoord gaat met het maken en gebruiken van foto- en videomateriaal. Voor aanvang van het toernooi zal dit ook worden bekendgemaakt. Als iemand bezwaar heeft (of een ouder van personen jonger dan 16 jaar), moet hij of zij dat melden bij de organisatie.